Pogrešan rad Centara (3)

Birdlip, 9 novembar, 1941
Pogrešan rad centara

Deo III. – Mehanički delovi centara imaju svoj odgovarajući način rada i mogu da ga obavljaju bez ili sa veoma malom pažnjom. Kada hodate, taj čin zahteva veoma malu pažnju, i to samo s vremena na vreme, i svi komplikovani pokreti koju su uključeni u sam čin hodanja izvedeni su pomoću mehaničkih delova Motoričkog Centra. Možete dokazati da je ovo urađeno mehaničkim delom Motoričkog centra jer tokom hodanja vaše ruke mogu biti zauzete pokretima koji zahtevaju svesno usmerenje – tj. pažnju – na primer, kao kod oštrenja olovke ili raspetljavanja konopca, itd. Upravo zbog toga što mehanički delovi Centara mogu raditi sa nultom-pažnjom ili sa veoma malom, povremenom, pažnjom oni često rade nezavisno – tj. dok se čovek oblači za večeru razmišlja o nekom problemu i eventualno zatekne sebe, na svoje iznenađenje, da odlazi u krevet. Svi verovarno imaju slične primere.

Cela ljudska mašina je napravljena na taj način da jedan deo može u krajnjoj nuždi da preuzme rad drugog dela neko određeno vreme.  U ovom sistemu, ovo je izraženo  u kazivanju da se, u izvesnoj meri, Centri preklapaju u odnosu na funkcije. Iako, baš zbog ovog preklapanja Centara u  ograničenoj meri, ljudska mašina je u stanju da  se suoči sa određenim hitnim situacijama što je čini veoma prilagodljivom,  i upravo zbog tog preklapanja nastaju mogućnosti za pogrešan rad Centara. Na primer: znamo da se disanje može  odvijati bez ikakve pažnje. Ovde  Motorički Centar, koji  grči i opušta mišiće koje rade prilikom disanja kontroliše Instinktivni Centar, koji u svakom trenutku procenjuje  stanje krvi i shodno tome uvečava ili smanjuje dinamiku izdisaja. Ali mi ovo ne možemo  direktno da posmatramo. Ne možemo da posmatramo Instinktivni Centar i njegov kompleksni zadatak  nad unutršnjim organima. Ali možemo da posmatramo rezultate njegovog rada – naime, da nakon trčanja dišemo dublje ili da kad smo pod groznicom dišemo ubrzano i shvatamo da je to zato što je Instinktivnom Centaru  potrebno više kiseonika, itd. Ali disanje se ne odvija samo pomoću Instinktivno-Motoričkog Centra. Postoji  preklapanje u kontroli  zbog kojeg možemo da dišemo i voljno – tj. namerno. Čovek ne može da zadržava voljno svoj dah preko određenog vremena jer će Instinktivni Centar  preuzeti kontrolu nad disanjem čim čovek počne da gubi svest. Ali čovek može voljno da utiče na svoje disanje i učini ga sporijim ili dubljim, itd.  Ovo je opasno raditi, ali postoje momenti kad je to neophodno i kad nam to može i spasiti život.  Međutim, ako čovek pokušava da kontroliše disanje bez razumevanja šta radi i bez znanja o tome, može da utiče na normalan rad Instinktivno-Motoričkog Centra, koji tada postaje lenj i  u izvesnoj meri napušta kontrolu disanja. Sećam se da sam čuo G. više puta kako kaže da su ljudi, koji očekuju da uvećaju svoju moć kontrolišući disanje, budale sem ukoliko nisu prošli dugu prethodnu pripremu pod kontrolom učitelja i sem ako nisu odabrani od njega. Oni su budale jer se mešaju u funkciju koja,  kad se jednom dovoljno dugo poremeti na pogrešan,  možda više neće nikad raditi na ispravan način.

Pitanje pogrešnog rada Centara je  stvar celo-životnog učenja kroz samo-posmatranje. Da bismo  nešto razumeli moramo da razumemo prirodu toga, u suprotnom  ćete prići tome na pogrešan način ili ćete imati pogrešan stav u vezi toga.  U ovom momentu ne možete razumeti sve o centrima i o njihovom pogrešnom radu. Ako pomislite da možete,  postavićete pogrešno pitanje i nećete usvojiti ništa o ovoj  temi. Razmislite za momenat. Ceo vas život je funkcija Centara i kontrolisan je centrima – vaše misli, vaša osećanja, vaše ideje, vaše nade, strahovi, ljubavi, mržnje, akcije, senzacije, zadovoljstva, udobnosti, itd. Kako onda možete da očekujete da u kratkom vremenu, razumete sve o ispravnom i pogrešnom radu Centara? To bi bilo isto kao i kad bi očekivali da razumete sve o životu, nakon što ste čuli nekoliko lekcija o tome. Sve ovo, što je do sada rečeno, je samo da vam da neki nagoveštaj i da vas navede da počnete da izučavate ovu materiju, i ako je ne izučavate samo-posmatranjem, onda i kad čujete hiljadu i jednu lekciju o ovoj stvari i dalje nećete ništa razumeti.

Neophodno je sada izložiti delove drugih Centara tako da imate uopštenu skicu po kojoj  se sami možete orijentisati i u odnosu na koju možete  prikupiti neka svoja zapažanja o sebi i  utvrditi odakle potiču – jer to pomaže da čovek  sebe vidi mnogo jasnije.

Sada ću podeliti određeni Centar na pozitivni i negativni deo, pre svega, a onda ću tu i tamo popuniti  neke manje  pod-delove davajući približnu definiciju njihovih funkcija. Počnimo od Intelektualnog Centra.

Intelektualni Centar

Beleška: Samo je Motorički Deo Intelektualnog Centra detaljnije obrađen u ovom dijagramu. Primetite ovde razliku između Emotivnog Dela u Motoričkom Delu Intelektualnog Centra i Emotivnog Dela Intelektualnog centra kao celine. Primetite  na što se ovde misli.

Emotivni Centar

Motoricki Centar

 

 

Kao što smo rekli, u ovim dijagramima Centara i njihovih delova obilježeno  je samo nekoliko delova  koji treba da posluže kao vodič u posmatranjima Centara i njihovog rada.  Pre nekoliko godina deo našeg rada je bio da posmatramo delove Centara i da prikupimo te uporedimo naša zapažanja.

Sve ovo što je do sad rečeno zahteva pažljivo izučavanje. Pre svega, neophodno je da  zapazimo šta je rečeno o Centrima i njihovim delovima onako kako je dato, a onda da razmislimo šta to sve znači i da steknemo ličnu ideju o  tom predmetu – jer na taj način   to podižemo u više delove Centara – a zatim da za to nađemo primere i da pokušamo da ih  razumemo. Molim vas da ne pitate o delovima centara koji nisu mapirani. To je uvek znak negativnog razmišljanja i automatskog postavljanja pitanja što je gore nego formativno ispitivanje,  to je kao da pitate o Aziji ako je predavanje o Americi, ili kao da pitate o  izuzetcima kada se objašnjavaju pravila.

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s