Komentar o naporu (3)

Berdlip, 12. januar 1942.
Komentar o naporu

Deo III. – Dijagram Krsta kao što je dat predstavlja jedan momenat u čovekovom životu. U tom jednom momentu vertikalna linija je presečena horizontalnom linijom Vremena.

Svaki momenat čovekovog života može biti predstavljen na ovaj način. Tačka ukrštanja  vertikalne sa horizontalnom linijom je sada. Ali ova tačka samo postaje sada u svom punom značenju ako je čovek svestan. Kad je čovek identifikovan za njega ne postoji sada. Ako je uspavan u Vremenu, požurivan iz prošlosti u budućnost, poistovećen sa svime, u njegovom životu ne postoji sada. Naprotiv, sve je u toku, sve se menja, sve se preokreće u nešto drugo, i čak i  željno očekivani momenti, tako sa žarom predviđani, kada dođu, to je već u prošlosti.

Jedino osećanje egzistencije i značenje pravca,  predstavljeno vertikalnom linijom, je ono koje čoveku daje osećaj sada (sadašnjeg). To se nekad zove i osećanje Večnosti. To je početak osećanja stvarnog “Ja”, jer stvarno “Ja” stoji iznad nas, ne ispred nas u Vremenu. Večnost i Vreme su nespojivi. To znači da nikakva količina vremena ne čini večnost, isto kao što nikakva količina dužine ne čini širinu. One pripadaju različitim dimenzijama. Ali Večnost i Vreme se sreću u čoveku, u momentu koji se zove sada.

Na ovoj vertikalnoj liniji ne postoji prošlost ili budućnost. Šta uzima mesto Vremena, prošlost, sadašnjosti ili budućnost? Ono šta uzima mesto Vremena je stanje ili nivo kvaliteta. Vertikalna linija predstavlja položaj, ne u Vremenu, kao što se kaže, godina 1942, ili doba, kao što je biti 20 ili 50 godina, već položaj na skali stanja bića, u nivou razumevanja i kvaliteta znanja. Sve u svemiru, vidljivo i nevidljivo, poznato i nepoznato, je u nekom momentu na vertikalnoj liniji. Sve je u nekom trenutku neizbežno na ovoj vertikalnoj skali, jer sve nalazi svoj nivo u tome, shodno, kao što se kaže, svojoj gustini, kao predmeti koji plivaju u moru. Sva evolucija u stvarnom smislu je da se prođe sa jedne tačke u višu tačku na skali. Skala znači stepenice. U svim dijagramima koje izučavamo, sadržana se ova ideja Univerzuma kao stepeništa ili skale, i zato je neophodno steći neki preliminarni uvid u značenje tog vertikalnog pravca, koji nije ispred nas u budućnosti ili Vremenu, iduće godine ili idućeg stoleća, to takođe nije ni u Prostoru ili Vremenu, već leži u drugoj dimenziji – naime, iznad nas. U ograničenom smislu, svi znamo za postojanje ove vertikalne linije, jer svi znamo za bolja i lošija stanja u nama. Ovo je naročito slučaj kad čovek počne da Radi na sebi i da zna šta znači odvojiti se od lošeg stanja a šta znači biti u snu.

Postoje dve vrste uticaja koje dopiru do nas u svakom momentu. Jedan dolazi iz horizontalne linije, linije koja predstavlja Vreme. To su uticaji prošlosti koji u svakom trenutku ulaze u naš život i takođe uticaji koji dolaze iz budućnosti – to jest, budućnosti predstavljene na liniji Vremena kojom se krećemo. Ali ima i drugih uticaja. Kad se čovek seti sebe on se izdiže na vertikalnoj liniji gore i za momenat proba ukus novog stanja. Ovo se događa kad čovek ne misli samo o Pamćenju sebe, već ga aktuelno primenjuje – kad više ne pokušava da pobegne iz negativnih stanja odgovaranjem sebe od njih, već zaustavi sve svoje misli i izdigne se u  Pamćenje sebe. I samo  zahvaljujući ovom unutrašnjem pokretu  novi uticaji mogu da dopru do njega. Kao što znate često se ponavlja da “pomoć” može samo da stigne čoveka ako  Pamti sebe  – to jest, ona može samo da stigne do trećeg stanja svesti.

U većini drevnih, srednjevekovnih i kasnijih knjiga, poput onih iz 17 veka, koje sadrže tragove ezoteričnih ideja –  to jest, koje sadrže “B” uticaje – naći ćete predstavljen vertikalni pravac. U Starom Zavetu – u prvih nekoliko knjiga ili Petoknjižju, kao što se naziva, gde su sve priče alegorične i sadrže skriveno značenje – nalazimo primer Jakovovih Merdevina. Ovo predstavlja svemir viđen u svojoj vertikalnoj visini i dubini – kako gore tako i dole. Jakov predstavlja Čoveka uspavanog na dnu moguće skale razvoja koja postoji u njemu.

U vezi sa time u Genesis da Jakov leže na određeno mesto da spava: “I sanjaše, i držaše merdevine nameštene na zemlji, i njihov vrh koji doseže do neba: i drži anđele Božije koji se penju i silaze”

Uzmimo sličan primer iz ovog sistema. Znate da je Čovek u ovom sistemu uzet na skali. Postoje različite vrste čoveka – različite u skali i na nivou.

Čovek je rođen kao samo-razvijajući organizam. Može da se diže sa jednog na drugi nivo na vertikalnoj skali. I zato postoji stvar koja se zove ezoteričko učenje. Sve znanje koje pripada ovom sistemu  je o mogućnosti čovekove unutrašnje transformacije  i u izdizanju na nivou bića. U Hrišćanskoj i Muhamedanskoj religiji, na primer, to se zove jedinstvo sa Bogom. Prelaziti iz jedne tačke na vertikalnoj liniji ka višoj tački, stvar mora da bude transformisana – da postane različita od onog šta je bila na predhodnom nivou. Sa gledišta ovog učenja, čovek nije fiksirana tačka u Univerzumu  viđena u ovom vertikalnom maniru, kao što je životinja, koja ne može da se promeni i rođena je onakva kakva je i takva će i ostati. Čovek je sposoban za unutrašnju promenu. On je eksperiment; ali on nije od značaja za Univerzum kao celinu dok god ne počne da ostvaruje eksperiment koji predstavlja. Mozda ćete videti šta se ovde misli kad vam kažem da kad Univerzum ne bi bio nevidljiva vertikalna skala, uzlazećih i silazećih vrednosti, ne bi bilo značenja u njemu. Univerzum je serija faza, nivoa, stepena koji se protežu vertikalno od najvišeg ka najnižem, i sve zauzima određenu tačku skale Univerzuma. Stolica na kojoj sedite je na drugoj tački Univerzuma u odnosu na  vas. Ipak ako uzmete Univerzum kao prostor, koji samo postoji u tri dimenzije prostora, možete da mislite da ste vi i stolica na istoj tački Univerzuma. Čovek je dete Univerzuma, kao njegov proizvod, nosi u sebi obeležje  Univerzuma – tj. čovek ima skalu u sebi.

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s