O izučavanju Tri Sile u sebi

Deo IV. – Imamo veće mogućnosti da posmatramo sebe nego da posmatramo spoljašnji svet. Živimo veoma malo u spoljašnjem svetu, koji nam je stran. S vremena na vreme smo svesni toga, ali to slabo to primećujemo. Možemo proći pored iste kuće hiljadama puta i da nismo u stanju da je opišemo. U stvari, mi smo mnogo postojaniji čak i sami za sebe nego što je to svet. To je jedan razlog zašto izučavanje tri sile počinje od samo-posmatranja. Takođe morate da zapamtite da je sila nevidljiva i naš direktniji kontakt sa nevidljivim je pomoću metode samo-posmatranja.

Morate da imate u vidu da pokušavajući da studirate ovo pitanje sila vi ne istražujete stvari. Želja je sila, ne stvar, na primer. Sled misli je sila a ne stvar. Ideja je sila a ne stvar.

Jedan razlog zbog čega imamo toliko teškoća u razumevanju Tri Sile je da imamo tendenciju da u svemu vidimo jednu silu. Mi razmišljamo o sili kao o nečemu što je jedno, i u svemu što se događa, u bilo kojoj manifestaciji, u bilo kom događaju mi vidimo samo jednu silu. Pripisujemo to jednoj sili. Vidimo jednu akciju u jednom događaju. To je delimično zbog naše nemogućnosti da mislimo o više nego jednoj stvari. Nekad mislimo o dve stvari, ali misliti o tri stvari je van nas – tj. to je van formatorne misli. Događaj, na primer, mora uvek da bude dobar ili loš, ispravan ili pogrešan za nas.  Mi samo vidimo jednu akciju u tome, o događajima ni ne mislimo kao o događajima koji zavise od sila. Vidimo jabuku kako pada sa drveta i od toga vidimo jabuku kako leži na zemlji. Vidimo magnet kompasa kako je privučen ili odklonjen. Iako sve to vidimo ne razmišljamo o silama – u ovom slučaju, očigledno različitim silama. Takođe, ne primećujemo kako se sile menjaju za nas. U jednom momentu privučeni smo nekom stvari u sledećem ista stvar nas odbija. Ili nas odbija a onda nam dođe neka ideja i privlači nas. Ne shvatamo da stvar u jednom trenutku provodi jednu silu a  u drugom suprotnu silu. Na isti način, naš odnos prema osobi se menja. To jest, osoba prolazi kroz promenu predznaka za nas,  a to znači da je u trijadi sila koje stvaraju odnos došlo do promene sila –  tj. mehanička ljubav se okreće u mržnju, mehaničko poverenju u sumnju, i tome slično. Sve takve obične manifestaacije u ljudskom životu su zbog sila i promena u tim silama. Ne tražim od vas da u takvim situacijama opredelite sile nego da ih primetite.

Sile ne mogu biti izučavane teoretski. Jedini praktični način da se studiraju Tri Sile u nama je da radimo nešto. Ovim mislim imitiranje ili personifikovanje u nama jedne od tri sile u odnosu na drugu silu tako što ćemo ili (1) da delujemo  u nama samima, ili (2) da delujemo u spoljnim dogadjajima.

Primer:

(1) Borba sa navikama
Borba sa patnjom
Borba sa neznanjem itd.

(2)  Borba sa izražavanjem neprijatnih emocija prema nekome koga ne volimo                                mehanički,
Borba da se istraje na nekom teškom zadatku

Na ovaj način  možemo početi da uviđamo šta je druga sila za nas u svakom slučaju, i odatle počinjemo da imamo kratke uvide o trećoj sili.

Primer: Iznenadan priliv sile koja pomaže čovekovoj borbi sa određenim zadatkom znači promenu u kvalitetu neutralizujuće sile – na primer, ohrabrenje može da ima taj efekat.  Aktivna sila u trijadi je stoga povećana i zadatak (druga sila) može biti lakše ostvaren. S druge strane, to može da oslabi aktivnu silu (stvaranjem  iluzije da čovek može da ostvari cilj), tako da cilj postaje aktivan – tj. sila otpora postaje najjača.

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s