Sunčeva Oktava – (nastavak)

*          *          *
Sunčeva Oktava – (nastavak)

Deo X. – Neophodno je da svako formira neki svoj određeni koncept u vezi sa Oktavom od Sunca. U obliku dijagrama, ova oktava predstavlja čovekovu mogućnost razvoja. Možemo da razumemo ovu oktavu bukvalno, u fizičkim razmerama, ili psihološki.

Fizički, možemo da vidimo za sebe da život na zemlji zavisi od toplote i svetlosti od Sunca i možemo, predpostavljam, da verujemo da je na neki način fizičko vidljivo Sunce stvorilo organski život na zemlji. Možemo da uzmemo tri Note La, Sol, Fa, oglašene Suncem na Zemlji koje formiraju osetljivu materiju na zemlji, da predstavljaju, naprimer, ljudski, životinjski i biljni svet. Možemo uzeti notu Mi koja prelazi u Zemlju kao mineralni otpad od nekad živih oblika – mrtva tela zakopana u zemlju, naslage uglja, krečnjačke stene, koralni sprudovi, itd. koji su svi nekad bili živa bića. I možemo da uzmemo notu Re oglašenu na Mesecu kao neku razmenu vrlo fine energija – materije, elektrona, atoma, molekula – kako prelaze između Zemlje i Meseca, jer znamo da u slučaju Zemlje stotine tona veoma fine energija/materije padaju svaki dan na zemlju iz svih delova Svemira. Ali nezavisno od ovog bukvalnog razumevanja, postoji i drugi oblik razumevanja nazvan sistem psihološkog razumevanja. Kad se kaže da je Čovek u Univerzumu i da je Univerzum u Čoveku, prva fraza znači da čovek stoji u bukvalnom spoljnjem vidljivom Univerzumu. A ako uzmemo Zrak u ovom smislu onda ga uzimamo kao spoljašnji u smislu čula, tj. u smislu objekata vidljivih teleskopom. Ali druga fraza – Univerzum je Čovek- može biti samo shvaćena psihološki. Baš kao što je Univerzum spolja na različitim nivoima – jer je očigledno da Galaksija uzeta kao jedan ceo fizički organizam Sunaca stoji na višem nivou nego bilo koje pojedinačno Sunce koje je samo jedan beskrajno mali  do njega – tako je Univerzum uzet iznutra, kao u čoveku, na različitim nivoima.  To jest, Čovek, imajući Univerzum u sebi  (približno) ima u sebi različite nivoe, i ovi nivoi u njemu su nivoi bića, nivoi znanja, nivoi razumevanja tj. psihološke stvari postignute samo u njemu iznutra. Čovek koji dostiže nivo Sunca u tom smislu stiže do nivoa predstavljenog spolja fizičkim Suncem a iznutra Inteligencijom koja pripada tom nivou. To jest, on dostiže sveti nivo, jer je Inteligencija Sunca za nas sveta. Za nas je to relativno govoreći Apsolut. Na ovom nivou moramo da stavimo Svesnog Čoveka  br. 7. Na ovom mestu moramo da stavimo centralnu temu Jevanđelja – Carstvo Nebesko – to jest, potpuno razvijenog čoveka.  I od ovog nivoa moramo da razumemo da celokupno ezoteričko učenje silazi ka Čoveku na Zemlju. Jer je cilj celokupnog ezoteričnog učenja da podigne Čoveka na njegov viši nivo, jer Čovek je stvoren radi ove svrhe. Ako mislimo o Sunčevoj Oktavi na ovaj način – to jest, psihološki – onda možemo da razumemo kako svaka nota ove oktave predstavlja moguće stanje Čoveka. Čovek može da se uzdiže ili pada duž ove skale između Sunca i Meseca. On može biti pod više ili manje zakona i da se zatekne u zatvoru daleko lošijem od Zemlje – zatvor od 96 redova zakona, a može da se uzdigne dok ne podpadne pod poredak od 24 zakona, i konačno pod poredak od 12 zakona. Ako je Dobar Domaćin na Zemlji biće pod 48 zakona. Ako prevaziđe ličnost biće pod planetarnim zakonima, tj. 24 reda zakona, jer esencija je pod 24 reda zakona. Ako se esencija razvije, podpašće pod 12 redova zakona i biti na nivou Snage, Inteligencije i Bića predstavljenog Suncem.

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s