Sledeća beleška o Vodonicima

Sledeća beleška o Vodonicima

            Beleška na pitanje: Da li je biti svestan u Vodoniku izraz u Radu?
Pitanje je formativno ali u isto vreme interesantno. Neophodno je misliti sta svest znači i šta Vodonik znači. Bukvalno, svest znači “znati zajedno”. Samo-znanje znači biti više svestan, prvo, biti svestan različitih kontradiktornih “ja”, različitih raspoloženja, i poznavati ih zajedno. Ovo označava povećanje svesti u smislu znati zajedno. Promena bića može samo da se dogodi kroz ovaj metod – naime, povećanje svesti u ovom smislu.

            Prvi Svesni Šok je transformacija Vodonika 48 u Vodonik 24 putem Vodonika 12. Ovo mora biti dovedeno do mesta gde doživljaj ulazi gde on deluje kao Ugljenik. Cilj, ako je zaista emocionalan i ako ga se možete setiti u momentu teškoće, dovodi ovaj Ugljenik 12 u položaj. U izvesnom smislu, ovaj Ugljenik je celokupan emocionalni doživljaj i vrednovanje koje čovek ima prema Radu na sebi. Ako je snaga za Rad tako velika u čoveku da je on ne zaboravlja, i oseća da je njegov čitav život i celokupni smisao povezan sa radom onda ovaj Ugljenik 12 počinje da zauzima svoj pravi položaj, ali ako je čovek samo kreatura čula itd., onda ova transformacija ne može da se dogodi i njegov život ostaje manifestacija Vodonika 48. Ako čovek može da zna svoje mehaničke reakcije (kroz Samo-Posmatranje) i u isto vreme oseća prisustvo Rada, onda je čovekova svest uvećana utoliko što čovek onda zna zajedno mnogo više – to jest, čovek spoznaje i vidi svoju mehaničnost u svetlosti Rada i šta on predstavlja, naime, čovek postaje svestan u Radu u odnosu na to kako postupa u životu, i u tom smislu može se reći da čovek postaje svestan u višem Vodoniku.

            Tada je neophodno misliti šta Vodonik znači. Vodonik je tačka u komsosu viđenom kao kvalitativna skala – naime, skala stepena izvrsnosti. Niži Vodonici se manifestuju našim spoljnim čulima kao predmeti, kao “kamen”, “trava”, “meso”, “voda”, itd. Ali je kada ta tačka u kosmosu zvana Vodonik 48 dostignuta, njegova manifestacija je samo unutrašnja i na taj način u vezi samo sa onim što je unutrašnje. Vodonik 48 je tzv. najniži psihički Vodonik. Naša obična svest koristi Vodonik 48. On sve sagledava u relacijama suprotnosti. Kao što znate formatorni deo Intelektualnog Centra koji radi na Vodonik 48 se zove “Treća Slepa Sila”. Spektar znanja dat ovim Vodonikom određuje svet suprotnosti za nas i tako sagledavamo stvari kao “Da” ili “Ne”,  bez moći relativnog mišljenja i mogućnosti da vidimo stvari kao i “Da” i “Ne”. Viši centri koji rade sa Vodonikom 12 i Vodonikom 6 ne sadrže protivrečnosti. To je zbog toga što je stepen prosvetljenja takav da vidimo sve strane pitanja istovremeno a ne podeljene u nepomirljive suprotnosti. Nekad se svest u ovom sistemu poredi sa svetlom. Kaže se da je naš unutršnji život u mraku i to je ono što se misli u Jevanđeljima kad se kaže: “Ljudi koji žive u mraku”. Ideja Samo-Posmatranja je u tome da se pusti zrak svetla u ovu tamu. Moramo da zamislimo da biti svestan u višem Vodoniku ili putem višeg Vodonika je slično tome da se sve obasja jačom svetlošću. Dok svetlo sveće slabo osvetljava okolinu, svetlost baklje osvetljava što su ranije bile samo senke i čini da vidimo sve u drugim odnosima: što znači:  biti svestan u višem Vodoniku znači videti sve u sasvim novim odnosima, i taj momenat viđenja novih odnosa nam se nekad događa u trenucima neprilika i nevolje kada odjednom sve postaje transformisano i vidimo stvari u sasvim različitoj svetlosti. Kad smo fiksirani u našim negativnim stanjima, kad smo puni samo-sažaljenja i svesni samo našeg povređenog samoljublja vidimo sve vrlo mračno. Mi smo tada ustvari svesni u Vodoniku 48, da tako kažemo. Ali kad imamo momenat buđenja i izdignuti smo iznad takvog stanja delovanjem Rada, sve naše misli i osećanja u ranijem stanju tada izgledaju trivijalni. Ne možemo da razumemo zašto smo ovo ili ono govorili ili mislili. To je momenat prosvetljenja, ili povećane svetlosti a i time povećane svesti u smislu da “zajedno znamo” mnogo više nego u stanju naše zgrčene svesti. Sve pada u pravoj razmeri u stanju povećane svesti, tako da možemo da kažemo da smo u tom trenutku bili svesni u višem Vodoniku. U stvari u tom trenutku bili smo svesni na višoj tački kosmosa gledanog kao skala kvaliteta predstavljena Vodonicima. Jednom rečju izdigli smo se iznad sebe za momenat i videli stvari u novom svetlu. Svako mora da primećuje da je u lošijem ili boljem stanju u različitim momentima i to je zaista na osnovu ovog savršeno nepogrešivog iskustva da možemo biti sigurni u postojanje viših nivoa svesti.

            Mislim da je greška pokušavati povezivanje četiri data stanja svesti sa Vodonicima. Te dve ideje treba da budu date odvojeno, iako su očigledno povezane. Treće stanje svesti – naime, Samo-svest, ili Samo-Sećanje – uvek nastaju iz viših Vodonika ali to može biti Vodonik 24, ili Vodonik 12 ili čak Vodonik 6. Razgovarali smo na sastanku ovde o efektima zubarskog  gasa kada ljudi imaju iznenada spektakularno iskustvo koga kasnije ne mogu da se sete. To znači da su za momenat stavljeni u viši vodonik. G. je jednom rekao da opijum ima viši Vodonik u sebi kojeg ljudi nekad mogu postati svesni. Rekao je da je to kao postati svestan u biljci, ali znate čovek mora da stvori viši Vodonik sam pokušavajući, pre svega, da sebi zada,  Prvi Svesni Šok, i ako može Drugi Svesni Šok koji pokreće nove oktave u razvoju svih Vodonika u telu.

            Želeo bih da pokušate da shvatite na neki način i da steknete neku viziju kosmosa kao skale Vodonika. To ima veze sa intenzitetima značenja i upotrebe – što će reći sa kvalitativnim ne kavantitativnim. Pomislite sada svi vi, pogledajete oko sebe u sobi u kojoj se nalazite. Vidite različite stvari – stvari načinjene od drveta, od kamena, možda neku hranu na stolu, vodu, vazduh itd. Da li ste ikad pomislili u kakvom su odnosu sve te različite stvari jedna prema drugoj? Ako jeste možda ćete videti zašto je  Gosp. U. kada je prvi put čuo o Tablici Vodonika rekao da je to znanje viših centara.

            Setićete se da je sve definisano onim čime se hrani i čemu je ono hrana. Krava može da jede cveće u vazi na stolu ali vi ne možete; ali vi možete da jedete kravu. Insekti jedu drvo od stolice na kojoj sedite. Drvo stolice na kojoj sedite je određena tačka u kosmosu. Meso je više organizovano i nalazi se na višoj tački u kosmosu; njegova funkcija, njegova svojstva, njegove namene, njegove mogućnosti su sasvim drugačije. Uzmimo na primer misao zasnovanu na Vodoniku 48; njenu upotrebu, njena svojstva, njene funkcije od onih koje odlikuju meso, a ono opet ima svoje.  Meso je pametnije od drveta, a misao je pametnija od mesa. Kuvani krompir je pametniji od sirovog krompira jer je on 768 i čovek može da ga jede. Emocionalna percepcija, ako je uistinu zasnovana na Vodoniku 24 je daleko pametnija od percepcije zasnovane na Vodoniku 48.

            Pokušajte da razmišljate sa ovog polazišta i uputićete mi neka definitivna pitanja. A ja ću  pokušati da odgovorim.

This entry was posted in Maurice Nicoll. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s